Onderzoek conditie beton spuisluizen Afsluitdijk

publicatie: 07-07-2016

Rijkswaterstaat onderzoekt vanaf donderdag 14 juli 2016 tot het eind van het jaar de conditie van het beton van de sluizen en bruggen van de Afsluitdijk. In eerste instantie vindt er onder water inspectie plaats aan de spuisluizen. Dit vindt plaats tussen 14 juli en 1 september 2016. Weggebruikers kunnen in deze periode een aantal nachten hinder ondervinden door voorbereidingswerkzaamheden voor het onderzoek.

Inspecties betonnen objecten
Het beton van de spui- en schutsluizen en van de vaste en beweegbare  brugdelen wordt geïnspecteerd. Hierna wordt de omvang van schade en slijtage aan het beton vastgesteld en een herstelaanpak opgesteld. Alle inspecties, zowel boven water als onder water, vinden tussen 14 juli en het einde van dit jaar plaats. Uitzondering hierop zijn de schutsluizen, deze worden vanaf begin volgend jaar geïnspecteerd. Op 14 juli wordt – in verband met het naderende spuiseizoen – begonnen met inspecties onder water van de spuisluiscomplexen. Voor het onder water onderzoek aan de spuisluizen worden de spuikokers drooggezet met behulp van speciale schotten die vanaf het water worden aangevoerd. Dit onderzoek duurt naar verwachting tot 1 september. Indien nodig wordt tot in september doorgegaan met de onder water inspecties van de spuisluizen. Vervolgens vinden de inspecties van de bruggen en het deel boven water van de schut- en spuisluizen plaats.

Hinder voor het wegverkeer
In het plannen van de werkzaamheden stuurt Rijkswaterstaat aan op een veilige situatie met zo min mogelijk hinder voor weg- en vaarweggebruiker. Tijdens het onderzoek is in de periode van 14 juli tot 1 september ongeveer één keer per week over enkele honderden meters slechts één rijstrook per rijrichting beschikbaar voor het verkeer. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats in de nachtelijke uren, zodat zo min mogelijk weggebruikers hinder ondervinden. Voor de inspecties aan de bruggen wordt het wegverkeer over één brug worden geleid. Ga goed voorbereid op reis: www.rijkswaterstaat.nl.

Hinder langzaam- en fietsverkeer
Het fietsverkeer moet ter hoogte van de werkzaamheden over een smalle fietsstrook passeren. Daarbij maken de twee richtingen gebruik van dezelfde strook. Dit gebeurt om en om onder verkeersbegeleiding. Voetgangers kunnen de werkzaamheden gewoon passeren. Brom- en scootmobielen kunnen dit deel van het fietspad niet passeren. Neem voor meer informatie contact op met 0800-8002.

Algemene informatie spuisluizen Afsluitdijk
De spuisluizen zorgen ervoor dat overtollig water uit het IJsselmeer in de Waddenzee wordt geloosd en wordt voorkomen dat hoog water van de Waddenzee het IJsselmeer instroomt. Overstromingen worden hierdoor voorkomen. Ook zorgen de spuisluizen voor het peilbeheer van het water op het IJsselmeer en indirect ook op het Markermeer. In de Afsluitdijk bevinden zich twee spuisluiscomplexen. Het spuisluiscomplex Den Oever bestaat uit drie spuisluizen met elk vijf spuikokers. Het spuisluiscomplex Kornwerderzand bestaat uit twee spuisluizen met eveneens elk vijf spuikokers. Elke spuikoker is 12 meter breed en 4 meter diep en kan worden afgesloten door middel van schuiven.

De Afsluitdijk
De Afsluitdijk wordt de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk. De huidige werkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het regulier onderhoud van de Afsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2018. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van bruggen en sluizen te kunnen waarborgen.


 

© 2021 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring   |